čtvrtek 18. prosince 2003

Návrhový vzor MVC

Návrhový vzor MVC se nejčastěji spojuje s aplikací na infrastrukturu serlvetu. MVC byl a je původně určen k snížení složitosti uživatelského rozhraní u rozsáhlých a komplexních informačních systémů.

Správná aplikace návrhového vzoru MVC by měla u daného systému splňovat pět základních kritérií

  • Jednoduší změna chování
  • Možnost rozdělení do modulárních subsystémů
  • Transparentní chování subsystémů
  • Modulárnost subsystému(plug&play)
  • Schopnost dále se rozrůstat

N. Alex Rupp řeší v článku Beyond MVC: A New Look at the Servlet Infrastructure aplikaci MVC na servletovou infrastrukturu a upozrňuje na její nekorektní použití na příkladu tolik populárním frameworku Struts.

Článek se dotýká historických okolností vzniku návrhového vzoru MVC a specifikuje požadavky, které musí splňovat korektní implementace. N. Alex Rupp nezůstal pouze u teorie a prezentuje představu o správném použití MVC v prostředí webové vrstvy.