sobota 31. března 2012

Stavíme infrastrukturu kolem MongoDB - model

V poslední době jsem strávil nějaký čas psaním a vymýšlením konceptu persistentní vrstvy, nástrojů a jejich implementace, který nám umožní ukládat JSON dokumenty do NoSQL databáze MongoDB. Dokumenty i kolekce nemají žádné schéma. To má za následek, nebo alespoň u nás mělo, a divil bych se kdyby to někdo začal používat nějak sofistikovaněji, že moc nepřemýšlíte o struktuře dokumentů a prostě je ukládáte jak se vám zrovna hodí. To je velice příjemné a nějaký čas s tím vydržíte. Problém nastane ve chvíli kdy potřebujete ty dokumenty začít zpracovávat automaticky, například chcete udělat zálohu dokumentů vztahujících se k určité entitě v systému a nebo potřebujete zjistit, že odkazované dokumenty existují. Jinými slovy bez modelu popisujícího dokumenty, kolekce a jejich vztahy se neobejdete. Samozřejmě pokud si to nechcete dělat ručně v kódu pro každý typ dokumentu.

My jsme si data uložená v MongoDB popsali jednoduchým modelem reprezentovaným JSON dokumentem, který je sám v MongoDB uložený. Tento model slouží jednak pro nástroje, které dělají servisní operace, jako zálohy a jejich obnovu, validaci dat, čištění pohrobků apod.m a zároveň jím chceme řídit (zatím není implementováno) vlastní persistentní vrstvu, kterou ukládáme dokumenty.

Struktura modelu vypadá následovně.

DocumentStorageModel reprezentuje vlastní model. Má verzi, která nám umožňuje otestovat kompatibilitu dat s ním asociovaných. Typickým příkladem je záloha, ze které se snažím obnovit data, a rád bych se přesvědčil, že aktuální data a tedy i runtime je kompatibilní, a nepotkají mě nepříjemnosti po jejich obnovení. Verzí se zároveň řídí například migrace dat.

DocumentStorageModel obsahuje seznam kolekcí Collection. Každá kolekce má jméno, pod kterým existuje v MongoDB. Zároveň má dokumentaci Documentation. Ta obsahuje lidský srozumitelný popis toho, jaký typ dokumentu je v ní uložený. Dále release, ve kterém vznikla a URI template, pod kterým je vystavený na REST API. Záróveň může mít kolekce asociovaný ToolHints. Ten umožňuje popsat kolekci z pohledu nástrojů pro vytváření a validaci její definice přímo v MongoDB. Například dočasná data se vkládají do takzvané Capped collection, která automaticky odmazává nejstarší vložené dokumenty. Díky těmto hintům je možné ověřit, že je kolekce skutečně tímhle způsobem zkonfigurovaná.

Dokumenty a jejich struktura je popsaná v DataDefinition. Pro jejich validaci je možné definovat RelaxNG schéma (více o tom psal Lukáš Křečan v článku Converting JSON to XML). To se dá použít jednak v persistentni vrstvě pro validaci při změnách/zápisu a zároveň i pro verifikaci například po migraci dat.

Samostatnou kapitolou jsou relace. Šťastnější pojmenování by bylo reference v tomhle případě, aby to v člověku nevyvolávalo pocit, že se snažíme modelovat svět relačních databází. Dokumenty mezi sebou odkazujeme pomocí URI referencí. Máme celkem tři druhy relací: sama na sebe (SelfDocumentRelation), interní na jiný dokument v MongoDB (InternalDocumentRelation) a externí na dokumenty/entity uložené mimo náš systém (ExternalDocumentRelation). Každá relace má u sebe dva atributy cestu k fieldu, ve kterém je v dokumentu uložena a URI template, pomocí které je jí možné rozložit na jednotlivé segmenty. To se používá ve chvíli kdy potřebujeme zjistit příslušnost dokumentu k projektu nebo uživateli. Jednoduchým rozpársováním pomocí URI template víme konkrétního uživatele nebo projekt, ke kterému se dokument vztahuje.

Ukázka modelu

{
    "documentStorageModel":{
     "collections":[
       {
        "collection":{
          "name":"subscriptions",
          "affiliation":"PROJECT",
          "resourceUriTemplate":"/gdc/projects/{project}/users/{user}/subscriptions/{subscription}",
          "documentation":{
           "description":"Contains notification subscriptions for given user in given project",
           "releaseVersion":"R59"
          },
          "dataDefinition":{
           "self":{
             "selfDocumentRelation":{
              "path":"subscription.meta.uri",
              "uriTemplate":"/gdc/projects/{project}/users/{user}/subscriptions/{subscription}"
             }
           }
          }
        }
       }
       ... další kolekce
       ],
       "version":"1.0.0"
    }
  }

Ukázka dokumentu popsaného modelem

{
   "subscription" : {
   "channels" : [
    "/gdc/account/profile/xxx/channelConfigurations/4f4b7e5ce4b0413360a0c4d5"
   ],
   "meta" : {
    "title" : "Test subscription",
    "author" : "/gdc/account/profile/xxx",
    "category" : "subscription",
    "updated" : "2012-02-27 14:00:12",
    "created" : "2012-02-27 14:00:12",
    "uri" : "/gdc/projects/FoodMartDemo/users/xxx/subscriptions/4f4b7e5ce4b0413360a0c4d7"
   },
   "message" : {
    "template" : {
    "expression" : "Hello World"
    }
   },
   }
  }

Z modelu je vidět, že v dokumentu by měl být field na cestě subscription.meta.uri a jeho hodnota by měla odpovídat URI template /gdc/projects/{project}/users/{user}/subscriptions/{subscription}. Z instance dokumentu je vidět, že tomu jak je viz /gdc/projects/FoodMartDemo/users/xxx/subscriptions/4f4b7e5ce4b0413360a0c4d7. Jednoduchou introspekcí této URI reference vidíme, že náleží k projektu FoodMartDemo.

Závěr

Cílem tohoto článku bylo nechat vás trochu nahlédnout do toho kam se v GoodData ubírá naše práce s NoSQL databází MongoDB. Potřeba modelu popisujícího data se ukázala jako nutnost. Na druhou stranu to není specifikum NoSQL světa, protože k podobné řešení, jsme již používali v HP SOA Systinet klasickou relační databází. Pokud máte podobné zkušenosti, a nebo naopak používáte jiný způsob k popisu dat a řízení nástrojů pro práci s nimi, určitě se podělte v komentářích pod tímto článkem.

čtvrtek 29. března 2012

Java s prstem na tepu doby

Java a celý její ekosystém čelí zásadním a novým výzvám, které jsou způsobeny posunem v oblasti mobilních zařízení, objemu zpracovaných dat i uživatelů. Ruku v ruce s tím jde vzájemná integrace heterogeních aplikací. Klíčová otázka zní, jakým způsoben je platforma Java, schopna na tyto výzvy reagovat a zároveň si zachovat statut klíčové technologe. Tento článek nemůže a ani nemá ambice na tuto otázku odpovědět, ale pokusí se přiblížit hlavní výzvy a možnosti, kterými se Java může ubírat.


Úkrok stranou


Prvotní a správná otázka je: proč se to všechno děje. Jedna z odpovědí leží pro programátory těžko uchopitelné a o to více ignorované škatulce s nápisem Business. Je historicky prokazatelné, že pouze pár programátorů (nedá moc velkou námahu si domyslet jejich jména) toto pochopilo a dokázalo úspěšně propojit technologickou výhodu s úspěchem komerčním. To je zároveň důvod, proč v čele většiny technologických společností nestojí programátor, ale někdo kdo dokázal spojit oba světy. Každý člověk, bez ohledu na vzdělání, pracovní pozici či věk, má inovativní nápady. Ovšem pouze menší část lidí dokáže začít tyto nápady realizovat. Ještě menší část těchto lidí na nich dokáže kontinuálně pracovat a dále je rozvíjet. A ta nejmenší část lidí je dokáže přetavit v úspěch [1].


První klíčovou veličinou je čas, za který se podaří nápad uvést do stavu, který je možné zpeněžit [2], bez ohledu na fakt jestli se jedná o jednotlivce nebo firmu. Druhou klíčovou veličinou jsou náklady, které s tím jsou spojené, provozní i startovací. Jedním ze způsobů, kterým lze výrazně redukovat čas nutným pro uvedení na trh, představuje volba správné technologie a platformy. Náklady lze do jisté míry redukovat pronájmem bez ohledu na to jestli se jedná o svět virtuální a nebo ten fyzický.


Kromě faktoru času a nákladu hrají přímou roli i veličiny, které není možné ovlivnit. Podle statistik World Internet Usage používalo Internet na konci roku 2000 celkem 360 985 492 uživatelů, ke konci roku 2011 je to již uživatelů 2 095 006 005 [3]. Podle typu operací je možné si udělat celkový obrázek o celkovém objemu dat. Za rok 2010 například služba Flickr hostovala 5 000 000 000 obrázků. Za ten samý rok bylo na sociální síti Twitter poslánu 25 000 000 000 zpráv takzvaných tweetů [4]. Podle odhadů firmy Cisco bude v roce 2015 připojeno 15 000 000 000 zařízení [5]. Zjednodušeně řečeno, velké množství uživatelů používá velké množství zařízení a produkuje velké množství dat. Čísly těžko uchopitelný údaj představuje i změna používání webu. Od prohlížení statických stránek nastal výrazný posun k dynamickému chování a webovým aplikacím. Tato změna je označována jako Web 2.0.


Výše zmíněné údaje jsou ve velké míře příčinou, a následkem je zrod přístupů či technologií jako Cloud computing, NoSQL databází nebo HTML 5. Tyto technologie zpětně způsobily a způsobují částečnou změnu architektury aplikací, a v neposlední řadě přímo ovlivňují jakým způsobem se aplikace samotné vyvíjí. Jestliže v polovině devadesátých let převládala dvouvrstvá architektura s takzvaným tlustým klientem, na začátku nového století došlo k posunu k architektuře třívrstvé, díky které mimochodem vznikla Java EE, a konceptu takzvaného tenkého klienta [6]. V dnešní době se již dá těžko mluvit o tenkém klientovi. Požadavky z pohledu uživatelského rozhraní i interaktivity aplikace vedou k přesunu části logiky ze serveru zpět na klienta. Ačkoliv by se mohlo zdát, že střední vrstva a server by si mohl oddechnout, opak je pravdou. Server musí být schopen velmi efektivně škálovat vzrůstající počet HTTP požadavků.


Java ekosystém

Když se řekne Java, mnoho lidí si představí pouze jazyk, ale ve skutečnosti se jedná o celý ekosystém též nazývaný platforma. Ta se skládá z několika klíčových součástí: srdcem je Java Virtual Machine, kolem ní je jazyk, dále nástroje pro vývoj a monitorování, a v neposlední řadě i knihovny. Ty standardní umožňující práci například se souborovým systémem, a potom velké množství open source knihoven pokrývajících prakticky cokoliv co člověk potřebuje.


Jazyk

Jazyk je jednou z možností, kde se může Java inovovat. Pokud se bavíme o jazyku, jedná se především o změny a rozšíření jeho syntaxe. Ty lze označit buďto jako zásadní viz případ Lambda výrazů (closures) [7] a nebo jako syntaktických cukrátek v podobě Diamantového operátoru (přidaný již v Jave 7). Společný problém těchto změn je zvýšení komplexity syntaxe jazyka a tím pádem zhoršení udržovatelnosti zdrojového kódu. Právě jednoduchá syntaxe a jistá míra konzervativnosti stále za velkou oblibou Javy jako jazyku. Mnohem závažnějším problémem je zpětná kompatibilita. Skryté nebezpečí totiž představuje provázanost jazyka a standardních knihoven resp. jejich API. Zavedení Lambda výraz totiž dává smysl pouze se změnou API např. u standardních kolekcí (Mapa, Seznam atd.), se kterými dává jejich použití teprve smysl. Nekompatibilní změna v těchto API by ovšem vedla k nemožnosti přenést velké množství existujícího kódu. Podobně velká změna syntaxe tohoto ražení v podobě Generik v Jave 5 dopadla dosti tristním způsobem.

Z dalších možností inovace na úrovni jazyku přichází v úvahu zbrusu nový jazyk. Původní Java by zůstala nedotčena a vytvořil by se nový jazyk, říkejme mu Java 2.0. Problém s Java 2.0 je v tom, že nikdo nedokáže říci, jak by měl takový jazyk vypadat a jaká kritéria by měl splňovat, aby přežil a byl úspěšný minimálně jako Java. Bez ohledu na finální rozhodnutí je pro Java platformu štěstím, že nad ní vyrostlo celé množství dalších jazyků tu s větší (Groovy) tu s menší (Scala) či dokonce žádnou podobností (Clojure), které je možné použít pro řešení specifických úkolů.


Standardní knihovny

Jednou z motivací, která stojí za snahou změnit jazyk, je komplexnost psaní kódu, který bude dobře škálovat na víceprocesorovém hardware, který je dnes běžně k dispozici. Bohužel vlákna a paměťový model, synchronizační primitiva to je oblast v Jave, která je příliš složitá a její plné pochopení představuje těžko proniknutelnou bariéru pro většinu programátorů včetně autora těchto řádků. Jenom málo na tom mění balík java.util.concurrent, který byl představen v Jave 5. Z programovacího jazyku Erlang a dalších se ukazuje, že je potřeba ještě vyšší úroveň abstrakce, kterou nabízí Aktory [8], Dataflow proměnných [9] nebo Softwarová Transakční Paměť [10]. Tyto konstrukty mohou být poskytovány jako nové standardní knihovny. I další úpravy standardních knihoven se týkají zvýšení propustnosti, například v podobě asynchronní podpory k blokujícím API jako je JDBC nebo HTTP klient.


JVM

Úpravy JVM [11] se musí týkat podpory velkých dat. Jedná se například o efektivnější reprezentaci řetězců a dalších datových struktur [12]. Problémy představuje je i správa velkých heapu (>10GB) a chování garbage collectoru, kdy při Full GC dochází ke kompletnímu zastavení práce JVM v řádu desítek minut [13]. Kromě úpravy chování bude potřeba přidat i další vlastnosti, které se dnes drátují manipulací s byte kódem. Řeč je především continuations, zmrazení a obnovení aktuálního stack frame, které umožní efektivní psaní aplikací postavených na asynchroniích voláních.

Z pohledu nasazení JVM do Cloudu se jedná především o podporu modulárního systému pro nasazování aplikací. Současný deployment model neumožňuje definovat moduly a jejich verze, které bude aplikace potřebovat, a vede k nulovým možnostem poskytování knihoven cílovým systémem. Typická aplikace díky tomu vypadá jako obrovský chumel JAR archivů, kde není jasné co je a není opravdu potřeba. Výsledkem jsou zvýšené paměťové nároky a pomalý start aplikací, který se díky čtení souborů ze systému podobá spíše zátěžovému testu souborového systému.


Nejsme tu sami

Vývoj v oblasti Javy dlouho trpěl díky přehlížení okolních trendů. Díky tomu je Enterprise verze (Java EE) v podstatě odepsanou technologií pro vývoj webových aplikací. V prostředí veřejných public cloud poskytovatelů to platí dvojnásob. Použitím technologie Java EE se vystavujete obrovským problémům při vývoji i nasazení tohoto typu aplikací. K zásadním nedostatkům patří složitost vývoje a nasazení. Bohužel většina technologií z Java EE stacku je absolutně nevhodná. Kromě ryze technických problémů jsou tu problémy v návrhu jednotlivých technologií. Většina z nich je totiž navržena stavově a s ohledem na to, že vývojář je absolutně odstíněný od prostředí ve kterém aplikace běží. S množstvím dat a požadavcích jednoduchosti vývoje se mění i architektura aplikací. Kromě návratu tlustého klienta, o kterém již byla řeč, se jedná o využívání NoSQL databází jako alternativy k databázím relačním. Je to plíživá revoluce, podobná té kterou spustil kolem roku 2007 framework Ruby On Rails, která bude ovlivňovat vývoj, technologie a knihovny v Jave. Největší chybou pro Javu a celý ekosystém by bylo, stejně jako v roce 2007, tyto trendy podcenit a nebo úplně ignorovat.

Jednou z nejsilnějších a zároveň nejslabších stránek Javy je její fragmentace. Neexistují jeden postup a knihovny pro řešení určitých typů problémů, na druhou stranu to umožňuje dynamicky se přizpůsobit na měnící se podmínky a vybrat vždy tu nejlepší kombinaci. Doufejme tedy, že se Java bude dál "fragmentovat" pod různými vlivy, kdy ty překonané uvolní cestu těm adaptabilnějším, díky nímž budeme my vývojáři schopni přetavit inovativní myšlenky a nápady.

Post mortem dovětek

Vzhledem k záplavě reakcí, které jsem k tomutu článku dostal, jsem se rozhodl, že uvedu pár věcí na pravou míru. Nebylo cílem Javu jakkoliv hanit, ale podívat se na její současný stav v kontextu trendů, které se v architektuře a vývoji aplikací objevují. Pokud některým čtenářům přijde, že z tohoto pohledu Java vychází bídně, je to čistě jejich interpretace výše uvedených řádků. Přiznávám, že jedním z postraních úmyslů, které mě při psaní článku vedly, bylo rozbití kliše, že existuje jedna správná technologie a tou je Java. Tím důvodem nejsou mé pochybnosti o Jave, ale víra, že žádná taková technologie neexistuje a existovat nemůže. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že jediná správná cesta pro Javu je inovace na základě okolního světa, a nikoliv přešlapování na místě a předstírání, že Java je středobod vývoje okolo kterého se vše točí.

Celý článek je rovněž k dispozici na ABC Linuxu. Článek tam byl vydán jako součást kampaně firmy GoodData, ve které pracuji jako Java architekt. Věřím, že laskavý čtenář některého z těch přibližně 850 článků na tomto blogu, chápe že vše co píši, vyjadřuje můj osobní pohled a názory, pod které se vždy mohou podepsat. Proto zde článek uvádím v plném rozsahu s tímto dovětkem a možností jej komentovat.


Odkazy

1.
Andy Hunt, Pragmatic Thinking and Learning strana 66 - Everone has good ideas.

2. Wikipedia definice Time To Market.

3. Statistiky používání internetu.

4. článek Internet 2010 in numbers.

5. BBC new Technology předpověd firmy Cisco ohledně počtu zařízení.

6. Wikipedia definice Client–server model.

7. Projekt Lambda JSR-335 dedikovaný Lambda výrazům.


8. Wikipedia definice Aktor model

9. Wikipedia definice Dataflow proměnné

10. Wikipedia definice Softwárová transakční paměť


11. Úpravy JVM zaštiťuje projekt the Da Vinci Machine.

12. Prezentace JVM goes big data vysvětluje některé z problémů velkých dat nad JVM.

13. Článek objasňuje použíti konceptu BigMemory a odstranění GC přerušení BigMemory Explained a bit...